Македонски

Партијата на Зелените на Канада се темели врз шест принципи:

 1. Ekoлошка свест.
  “Да не ја уништуваме планетата.”
 2. Социална правда.
  “Да бидеме фер.”
 3. Учество во демократија.
  “Да го сослушаме мислењето на секој.”
 4. Мирољубивост.
  “Мир на база на соработка, а не закани.”
 5. Опстанување.
  “Да оставиме нешто за идните поколенија.”
 6. Почит за разликите.
  “Живеј и остави ги другите да живеат.”

Thanks to Tijana Madic for the Macedonian translation.

[In English.]

Leave a comment

To weed out spam, your comment will not appear right away.