ગુજરાતી

કેનેડાની ગ્રીન પાર્ટી છ સીધ્ધાંતો ઉપર રચાયેલી છે:

  1. ઇકોલૉજિકલ (પારિસ્થિતિક) જ્ઞાન
  2. સામાજીક ન્યાય
  3. ભાગીદારીય લોક શાસન
  4. અહિંસા
  5. સ્થિરતા/જાડવાની
  6. વિવિધતા માટે માન

[In English.]

Leave a comment

To weed out spam, your comment will not appear right away.