Gặp Gỡ Ứng Cử Viên Đảng Xanh

Adriana’s Vietnamese flyer text:

Bà Adriana Mugnatto-Hamu là ứng cử viên của Đảng Xanh trong cuộc bầu cử quốc gia.  Bà quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu và suy thoái tài nguyên và muốn xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em Canada.

Đảng Xanh tập trung vào xây dựng một nền kinh tế sử dụng tài nguyên thiên nhiên để duy trì cho nhiều thế hệ sau này.  Chúng tôi muốn cung cấp các dịch vụ chính phủ một cách công bằng mà không buộc con cháu chúng ta phải trả tiền cho các dịch vụ này.

Bà Adriana muốn đại diện cho khu vực Toronto-Danforth và muốn giúp đỡ xây dựng một cộng đồng an toàn, sạch, và lành mạnh.  Bà muốn biết điều gì quan trọng đối với quý vị.  Hãy để lại lời nhắn tiếng Việt cho bà Adriana tại số điện thoại 416-800-5020.  Hoặc gửi thư điện tử bằng Việt ngữ cho bà Adriana tới địa chỉ adriana@danforthgreens.ca.  Bà sẽ trả lời.

Đảng Xanh của Canada được thành lập dựa trên sáu nguyên tắc: …

Leave a comment

To weed out spam, your comment will not appear right away.