Nguyên tắc

Đảng Xanh của Canada được thành lập dựa trên sáu nguyên tắc:

  1. Hiểu biết sinh thái
  2. Công bằng xã hội
  3. Có sự tham gia dân chủ
  4. Không bạo lực
  5. Tính bền vững
  6. Tôn trọng sự đa dạng

[In English.]

Leave a comment

To weed out spam, your comment will not appear right away.