Nguyên tắc

Đảng Xanh của Canada được thành lập dựa trên sáu nguyên tắc:

  1. Hiểu biết sinh thái
  2. Công bằng xã hội
  3. Có sự tham gia dân chủ
  4. Không bạo lực
  5. Tính bền vững
  6. Tôn trọng sự đa dạng

Gặp Gỡ Ứng Cử Viên Đảng Xanh: Adriana Mugnatto-Hamu …

[In English.]

Leave a comment

To weed out spam, your comment will not appear right away.